Kate Hudson säger "diet är ett ord jag gillar att hålla mig borta från" (2023)

Yahoo livsstil

Logga in

Post

Logga inför att se din mail

(Video) Brad Pitt and Jennifer Aniston Still Have Chemistry
 • Liv
 • Hälsa
  • Livets fakta
  • Resurser för mental hälsa
  • The Unwind
  • Vad föräldrar behöver veta
 • Föräldraskap
  • Hur man pratar med barn om...
  • Hur du matar
  • Alltså Mini Ways
  • TTC
  • Typiskt
  • Oförlåtligt
 • Goda nyheter
 • Horoskop
 • Handla
  • Bästa Memorial Day-erbjudanden
  • Memorial Day Sales 2023
  • Amazons Memorial Day-erbjudanden
  • Walmarts Memorial Day-försäljning
  • Examen gåvor
  • Köpguider
   {promoMarkup}{notifMarkup}

  {notificationCenterNavMsg}

  ',panelEmptyTemplate='

 • {emptyPanelMsg}

 • ',panelErrorTemplate='

  {errorMsg}

  ',panelParentTemplate='

  ',notifOnboardPromoTemplate='

  (Video) Shree Hanuman Chalisa (Full Song) India's Most Popular Chalisa

 • Kate Hudson säger "diet är ett ord jag gillar att hålla mig borta från" (3)

  {notifOnboardMsg}

 • ',EXPANDED_PANEL="expanded_panel",ERROR_PANEL="error_panel",NotificationView=function(){function e(n,t){classCallCheck(this,e);var i=this;i._config=n,i._panelNode= null,i._store=t}retur createClass(e,[{nyckel:"_generatePanelMarkup",value:function(e,n){var t=this._config,i=void 0,o=void 0;"undefined" !=typeof window&&(i=window.Notification&&"default"===window.Notification.permission,o=t.promos.bypassEligibleClassCheck||hasClass(document.body,t.promos.eligibleBodyClass));var s=t. promos.enableNotifOnboard&&i&&o?notifOnboardPromoTemplate:"";if(s){var r=t.promos.showYahooLogo?"":"yns-no-logo";s=s.replace("{notifOnboardBtnLabel}",t.promos. notifOnboardBtnLabel).replace("{notifOnboardMsg}",t.promos.notifOnboardMsg).replace("{subscriptionTopic}",t.promos.subscriptionTopic).replace("{noLogoClass}",r).replace("{promoLogo} ",t.promos.promoLogo)}var a=n.newCount>t.panel.maxCount?n.newCount:"",c=t.panel.notificationCenterPath,l=c?"":constants.panelHideElement,d= t.panel.headerMsg?"":" "+constants.panelHideElement,u=c?constants.panelPaddingBtm:"",p=void 0;n.count?p=n.markup:p=panelEmptyTemplate.replace("{ emptyPanelMsg}",t.panel.emptyPanelMsg);return e=e.replace("{notifMarkup}",p).replace("{promoMarkup}",s).replace("{hideClass}",l).replace ("{notifCenterLink}",c).replace("{paddingClass}",u).replace("{headerMsg}",t.panel.headerMsg).replace("{hideHeaderClass}",d).replace(/ {notificationCenterNavMsg}/g,t.panel.notificationCenterNavMsg).replace(/{newCount}/g,a)}},{nyckel:"render",value:function(e,n){var t=this;if( t._panelNode){var i=void 0,o=t._panelNode,s=void 0,r=void 0;switch(e){case EXPANDED_PANEL:i=panelMall,r=t._store.getNotifications(),s =t._generatePanelMarkup(i,r),o.innerHTML=s;break;case ERROR_PANEL:s=(i=panelErrorMall).replace("{errorMsg}",t._config.panel.errorMsg),o.innerHTML= s}n&&n()}else n&&n(new Error("Ingen panelförälder"))}},{nyckel:"createPanelParentNode",value:function(e){e&&(e.innerHTML=panelParentTemplate,this._panelNode=document. getElementById(constants.panelNodeId))}},{nyckel:"updateBadgeNode",value:function(e){if(e){var n=this._store.getNotifications().newCount,t=this._config.badge. maxCount;if(n){var i=n>t?t+"+":n;e.innerHTML=i}else e.innerHTML=""}}},{key:"addStyles",value:function(e ){if(e&&"undefined"!=typ av fönster){var n=document.getElementById(this._config.panel.styleTagId);n||((n=document.createElement("style")).type=" text/css",n.id=this._config.panel.styleTagId,n.innerText=e,document.head.appendChild(n))}}}]),e}(),EXPANDED_PANEL$1="expanded_panel", ERROR_PANEL$1="error_panel",PanelController=function(){function e(n,t,i){classCallCheck(this,e);var o=this;o._store=t,o._view=i,o._config =n;var s=o._config.panel;o._panelParentNode=document.querySelector(s.parentSelector),o._badgeNode=o._config.badge.selector&&document.querySelector(o._config.badge.selector),o. _indicatorNode=s.indicatorSelector&&document.querySelector(s.indicatorSelector)}retur createClass(e,[{nyckel:"createPanelParentNode",value:function(){this._view.createPanelParentNode(this._panelParentNode),getElementNo.deyif.PanelNo. (constants.panelNodeId)}},{nyckel:"refreshPanelNode",value:function(e,n){var t=this;addClass(t._notifPanelNode,constants.panelLoading),t._store.fetchNotifications(e,(function) (e,i){var o=window.wafer&&window.wafer.base;o&&o.destroy(t._notifPanelNode),e?t._notifPanelNode.innerHTML||(t._view.render(ERROR_PANEL$1),addClass(t. _notifPanelNode,constants.panelLoading)):(t._view.render(EXPANDED_PANEL$1),t._view.updateBadgeNode(t._badgeNode),t._showBadge(),t._showIndicator(),t._view.addStyles(i. css)),removeClass(t._notifPanelNode,constants.panelLoading),o&&o.sync(t._notifPanelNode.parentNode),n&&n(e,i)}))}},{nyckel:"resetBadge",value:function() {var e=this;e._store.resetNewCount(),e._view.updateBadgeNode(e._badgeNode),addClass(e._badgeNode,e._config.badge.hideClass)}},{nyckel:"_showIndicator",value :function(){this._indicatorNode&&(this._store.getNotifications().newCount?addClass(this._indicatorNode,this._config.panel.indicatorClass):removeClass(this._indicatorNode,this._config.panel.indicatorClass)} },{nyckel:"_showBadge",value:function(){var e=this;e._store.getNotifications().newCount?removeClass(e._badgeNode,e._config.badge.hideClass):addClass(e._badgeNode) ,e._config.badge.hideClass)}}]),e}(),config={promos:{eligibleBodyClass:"display-push-promos",enableNotifOnboard:!0,bypassEligibleClassCheck:!1,notifOnboardBtnLabel:"Meddela mig ",notifOnboardMsg:"Få varningar om senaste nyheter och toppnyheter",promoLogo:"https://s.yimg.com/cv/apiv2/ae/news/circle_bell.png",showYahooLogo:!0,subscriptionÄmne:"gondor_homerun_news "},badge:{hideClass:"",maxCount:5,selector:""},panel:{emptyPanelMsg:"Du har inga nya aviseringar.",errorMsg:"",headerMsg:"Notifikationer",imageTag:"img :40x40|2|80",indicatorClass:"yns-indicator",indicatorSelector:null,maxCount:6,notificationCenterNavMsg:"Visa alla {newCount} aviseringar",notificationCenterPath:"",notificationTypes:"",parentSelector:null,styleTagId :"notificationStyles",theme:"default"},service:{attemptCount:1,attemptDelay:2,url:null,resetUrl:null,isRMP:!1,responseType:"json",timeout:1500}},Main= function(){function e(n){classCallCheck(this,e);var t=this;t.config=t._parseConfig(n),t._validateRequiredConfigs()&&(t._request=new NotificationRequest(t.config ),t._store=ny NotificationStore(t.config,t._request),t._view=new NotificationView(t.config,t._store),t._panelController=ny PanelController(t.config,t._store,t ._view),t._panelController.createPanelParentNode(),t._assignHelperMethods())}retur createClass(e,[{nyckel:"_parseConfig",value:function(e){var n={};for(var t in objectAssign(n,config),n)if(n.hasOwnProperty(t)){var i=n[t],o=e[t];"object"===(void 0===i?"undefined ":_typeof(i))?objectAssign(i,o):n[t]=e[t]}retur n}},{nyckel:"_validateRequiredConfigs",value:function(){var e=this.config; return!(!e.panel.parentSelector||!e.service.url)}},{nyckel:"_assignHelperMethods",value:function(){var e=this;e.helpers={refreshPanelNode:e._panelController. refreshPanelNode.bind(e._panelController),resetBadge:e._panelController.resetBadge.bind(e._panelController),resetIndicator:function(){removeClass(e._panelController._indicatorNode,e.config.panel.indicator}}Klass)} ]),e}(),notificationClient_module_min=Main,notificationClient={NotificationClient:notificationClient_module_min},CONSUMPTION_STORAGE_KEY="lnct",NotifClient=function(){function e(){var e,n;this.personalized=!1,this. .ybarElem=document.getElementById("ybar"),this.partnerClasses=null===(n=null===(e=this.ybarElem)||void 0===e?void 0:e.className) ||void 0===n?void 0:n.match(/ybar-variant-([a-z]*)/),this.client=new notificationClient.NotificationClient(this.getConfig())}retur e.prototype .refreshPanel=function(){var e,n,t,i=this,o={lastUpdate:this.getTimeStamp()||this.setTimeStamp(),loadInHpViewer:!0,includePersonalized:this.personalized},s= (null===(e=window.YAHOO)||void 0===e?void 0:e.context)||(null===(n=window.Af)||void 0===n ?void 0:n.context)||{};retur s.region&&s.lang&&(o.lang=s.lang,o.region=s.region),(null===(t=this.partnerClasses)| |void 0===t?void 0:t.length)&&(o.partner=this.partnerClasses[1]),new Promise((function(e,n){i.client.helpers.refreshPanelNode({matrixParams :o},(function(t,i){t&&(logError("Meddelandeuppdateringsfel:",t),n(t)),e(i)}))))},e.prototype.resetBadge= function(){this.client.helpers.resetBadge(),this.setTimeStamp()},e.prototype.getConfig=function(){var e,n,t,i,o,s={promos:{eligibleBodyClass: "display-push-promos",enableNotifOnboard:!0},badge:{selector:"#notif-badge",hideClass:"ybar-notification-hidden"},panel:{emptyPanelMsg:"Du har inga nya aviseringar." ,errorMsg:"Kom tillbaka senare.",headerMsg:"Notifications",maxCount:5,parentSelector:"#ybarNotificationBody",notificationTypes:"breakingNews"},service:{url:"/tdv2_fp/api/resource/NotificationHistory. getHistory",isRMP:!1}},r=document.getElementById("notification-container"),a=null===(e=null==r?void 0:r.dataset)||void 0== =e?void 0:e.config,c={};if(a){"att"===(null===(n=this.partnerClasses)||void 0===n?void 0: n[1])&&(s.promos.showYahooLogo=!1);try{var l=JSON.parse(a);c=__assign({},l),this.personalized=1===l.personalize }catch(e){logError("Notifications config parsing error",e)}r&&delete r.dataset.config}var d=this.mergeConfigs(s,c);return(null===(t=this.partnerClasses) ||void 0===t?void 0:t.length)&&"yahoo"!==(null===(i=this.partnerClasses)||void 0===i?void 0:i[1 ])&&(null===(o=d.promos)||void 0===o?void 0:o.subscriptionTopic)&&delete d.promos.subscriptionTopic,d},e.prototype.mergeConfigs=function(e ,n){var t=__assign({},e);for(var i in e)t[i]=__assign(__assign({},e[i]),n[i]);retur t}, e.prototype.getTimeStamp=function(){var e;return null===(e=window.localStorage)||void 0===e?void 0:e.getItem(CONSUMPTION_STORAGE_KEY)},e.prototype.setTimeStamp =function(){var e,n=""+Math.floor((new Date).getTime()/1e3);return null===(e=window.localStorage)||void 0===e| |e.setItem(CONSUMPTION_STORAGE_KEY,n),n},e}();new NotifClient;var reInit=function(){new NotifClient},ybarRapid,ybarRapidInterval,ybarRapidErrMsg="",beaconQueue=[],noop=function( ){},logRapidError=function(){window.removeEventListener("beforeunload",logRapidError),""!==ybarRapidErrMsg&&logError("Rapid hittades inte på sidan",new Error(ybarRapidErrMsg))},findRapid=funktion(Space) {var n=void 0;if(e&&e.length>0)for(var t=0;t

  0){if(ybarRapid.addModules(o,!1,i),beaconQueue.length>0)for(e=0;e90&&fireImageBeacon("performance",e)}catch(e){}}),1e3)}))},measureInit=measure("ybar-init");initYbar(),measureInit.stop(),initPerformanceMetricsBeaconListener(), initRapid(),initErrorBeaconListener();var selected$1="_yb_jyo68",Css$9={"right-item":"_yb_1czoi",selected:selected$1,"ybar-mod-topnavigation":"_yb_fubkt","ybar- mod-topnavigation-teaser-imp":"_yb_ubf2y"},DOCUMENT_NODE_TYPE=9;if("undefined"!=typ av element&&!Element.prototype.matches){var proto=Element.prototype;proto.matches=proto.matchesSelector| |proto.mozMatchesSelector||proto.msMatchesSelector||proto.oMatchesSelector||proto.webkitMatchesSelector}funktion närmast(e,n){for(;e&&e.nodeType!==DOCUMENT_NODE_TYPE;){if("function"==typ av e .matches&&e.matches(n))return e;e=e.parentNode}}var closest_1=closest;function _delegate(e,n,t,i,o){var s=listener.apply(this,arguments);return e.addEventListener(t,s,o),{destroy:function(){e.removeEventListener(t,s,o)}}}function delegate(e,n,t,i,o){return"function"= =typeof e.addEventListener?_delegate.apply(null,arguments):"function"==typeof t?_delegate.bind(null,document).apply(null,arguments):("string"==typeof e&&(e= document.querySelectorAll(e)),Array.prototype.map.call(e,(function(e){return _delegate(e,n,t,i,o)})))}funktionsavlyssnare(e,n,t ,i){returfunktion(t){t.delegateTarget=closest_1(t.target,n),t.delegateTarget&&i.call(e,t)}}var delegate_1=delegate,ListNode=function(e){this.data =e,this.next=null,this.prev=null},LinkedList=function(){function e(){this.head=null,this.tail=null}retur e.prototype.push=function(e) {var n=new ListNode(e);return this.head?this.tail?(n.prev=this.tail,this.tail.next=n,this.tail=n):(this.tail=n, this.tail.prev=this.head,this.head.next=this.tail):(this.head=n,n.next=this.tail),n},e.prototype.size=function(){ for(var e=0,n=this.head;n;)e+=1,n=n.next;return e},e.prototype.getHead=function(){return this.head},e.prototype. getTail=function(){return this.tail},e.prototype.get=function(e){if(e>=this.size())return null;for(var n=0,t=this.head; (null==t?void 0:t.next)&&n0&&Array.prototype.forEach.call(e,(function(e){e.onerror=function(){e.onerror=null,e.style.display="none"}}))},fixLogoOutline=function(e,n){e&&(hideOutlineOnMouseDown("#ybar-logo","#ybar-logo",n),n.onDestroy((function(){e.classList.remove("ybar-show-outline"),e.classList.remove("ybar-hide-outline")})))},logoClick=function(e,n){n&&e.addElementListener(n,"click",(function(){e.triggerEvent("logo-click")}))},init$3=function(e,n){n.logoImages&&hideLogosOnError(n.logoImages),n.wrapper&&(fixLogoOutline(n.wrapper,e),logoClick(e,n.wrapper))};initModule("ybar-mod-logo",(function(e){var n={wrapper:document.getElementById("ybar-logo"),logoImages:document.querySelectorAll(".".concat(Css$6["logo-image"]))};init$3(e,n)}));var overlay="_yb_63mxf",tooltip="_yb_tr85p",tooltip__text="_yb_1c9e3",tooltip__voice="_yb_jzk04",tooltip__web="_yb_aesbg",dark="_yb_891b8",darker="_yb_tvuzx",light="_yb_1mzct",midnight60="_yb_17hz2",Css$5={"dropdown-open":"_yb_6q0t3","merchant-is-selected":"_yb_1d2dj",overlay:overlay,"selected-merchant-clear-button":"_yb_ch9pr","shops-buttons":"_yb_mnykw","styled-select":"_yb_1k2uw",tooltip:tooltip,"tooltip--show":"_yb_5un21",tooltip__text:tooltip__text,tooltip__voice:tooltip__voice,tooltip__web:tooltip__web,dark:dark,darker:darker,light:light,midnight60:midnight60},range=function(e,n){var t=Math.max(e,n),i=Math.min(e,n),o=Math.abs(t-i);return __spreadArray([],__read(new Array(o+1)),!1).map((function(e,n){return i+n}))},openSearchOverlay=function(e,n,t){var i=e.getConfig().bucketConfig,o=(void 0===i?{}:i).enable_search_ui,s=void 0!==o&&o;if(n.ybar){n.ybar.classList.add("ybar-searchbox-assist-fullscreen"),document.documentElement.classList.add("ybar-overlay"),document.body.classList.add("ybar-overlay-noscroll");beaconClick("ybar","websrch","",{elm:"expand",subsec:"searchbox",itc:"1"}),setTimeout((function(){n.searchInput instanceof HTMLInputElement&&(t&&(n.searchInput.value=t),n.searchInput.focus(),s&&n.searchInput.click())}))}},closeSearchOverlay=function(e){var n;null===(n=e.ybar)||void 0===n||n.classList.remove("ybar-searchbox-assist-fullscreen"),document.documentElement.classList.remove("ybar-overlay"),document.body.classList.remove("ybar-overlay-noscroll"),e.searchInput instanceof HTMLInputElement&&(e.searchInput.value="",e.searchInput.blur())},initMweb=function(e,n){"smartphone"===e.getConfig().device&&(e.addElementListener(n.searchBoxPlaceholder,"click",(function(){openSearchOverlay(e,n)})),e.addElementListener(n.searchBoxPlaceholder,"keydown",(function(t){var i=t,o=i.keyCode,s=i.key,r=range(65,90),a=__spreadArray(__spreadArray([],__read(range(58,57)),!1),__read(range(96,105)),!1),c=__spreadArray(__spreadArray([],__read(r),!1),__read(a),!1).includes(o);(32===o||13===o||c)&&(t.preventDefault(),t.stopPropagation(),openSearchOverlay(e,n,c?s:""))})),n.searchBoxBackButton&&(e.addElementListener(n.searchBoxBackButton,"click",(function(e){e.stopPropagation(),closeSearchOverlay(n);beaconClick("ybar","back-close-srch","",{elm:"btn",subsec:"searchbox",itc:"1"})})),e.addElementListener(n.searchInput,"keyup",(function(e){e.stopPropagation();27===e.keyCode&&(e.stopPropagation(),closeSearchOverlay(n))}))),e.addEventListener("viewerClosed",(function(){closeSearchOverlay(n)})),e.onDestroy((function(){closeSearchOverlay(n)})))},Tooltip=function(){function e(e,n,t){n&&(this.ybar=e,this.elem=n,this.options=t,this.show=this.show.bind(this),this.hide=this.hide.bind(this),this.addEventListeners())}return Object.defineProperty(e.prototype,"tooltip",{get:function(){var e=this;return this.tooltipMarkup||(this.tooltipMarkup=this.createTooltip(),(this.options.tooltipParentElm||this.elem).appendChild(this.tooltipMarkup),this.ybar.onDestroy((function(){var n,t;null===(t=null===(n=e.tooltipMarkup)||void 0===n?void 0:n.parentNode)||void 0===t||t.removeChild(e.tooltipMarkup)}))),this.tooltipMarkup},enumerable:!1,configurable:!0}),e.prototype.show=function(){this.tooltip.classList.add(this.options.showClass)},e.prototype.hide=function(){this.tooltip.classList.remove(this.options.showClass)},e.prototype.addEventListeners=function(){this.ybar.addElementListener(this.elem,"mouseenter",this.show),this.ybar.addElementListener(this.elem,"focus",this.show),this.ybar.addElementListener(this.elem,"mouseleave",this.hide),this.ybar.addElementListener(this.elem,"blur",this.hide)},e.prototype.createTooltip=function(){var e=document.createElement("div");e.className=this.options.containerClass||"";var n=document.createElement("p");return n.textContent=this.options.label,n.className=this.options.textClass||"",e.appendChild(n),e},e}();createCommonjsModule((function(module){(function(){var __webpack_modules__={"./src/index.js":/*!**********************!*\ !*** ./src/index.js ***! \**********************/function(__unused_webpack_module,__unused_webpack_exports,__webpack_require__){eval("var I18n = __webpack_require__(/*! ./lib/I18n */ \"./src/lib/I18n.js\");\n\n(function (win, doc) {\n \"use strict\";\n\n var defaultConfig = {\n uiLang: 'en-US',\n speechLang: 'en-US',\n voiceButton: '#voice-btn',\n searchBox: {\n form: '#sf',\n input: '#yschsp',\n params: {\n fr: '',\n fr2: ''\n }\n },\n enable_voice_trending: false,\n trending: {\n market: \"en-us\"\n },\n ui: {\n speechOverlay: {\n disableBlur: false\n }\n },\n browsers: {\n edge: false\n }\n };\n\n function VoiceSearch(config) {\n var self = this;\n self.config = Object.assign(defaultConfig, config || {});\n self.i18n = new VoiceSearch.I18n({\n lang: self.config.uiLang\n });\n self.renderPermissionGuide(self);\n self.renderSpeechPanel(self);\n self.speechResult = '';\n self.noSpeech = true;\n self.isRecognitionStart = false;\n self.recognition = null;\n self.voiceButton = doc.querySelector(self.config.voiceButton);\n self.searchBoxForm = doc.querySelector(self.config.searchBox.form);\n self.searchBoxQuery = doc.querySelector(self.config.searchBox.input);\n self.speechPanel = doc.querySelector('#spch');\n self.speechButtonContainer = doc.querySelector('#spchbc');\n self.speechButton = doc.querySelector('#spchbc-btn');\n self.speechText = doc.querySelector('#spcht');\n self.speechOverlay = doc.getElementById('spch-overlay');\n self.retryLink = doc.querySelector('#spcht-retry');\n self.trending = doc.getElementById('spch-trending');\n self.trendingTerms = doc.getElementById('trending-terms');\n self.termSpans = doc.getElementsByClassName(\"trending-term\");\n self.closeButton = doc.querySelector('#spchx');\n self.startAudio = new Audio('https://s.yimg.com/pv/static/misc/voice-start-202105050733.wav');\n self.resultAudio = new Audio('https://s.yimg.com/pv/static/misc/voice-result-202105050733.wav');\n self.errorAudio = new Audio('https://s.yimg.com/pv/static/misc/voice-error-202105050733.wav');\n self.closeAudio = new Audio('https://s.yimg.com/pv/static/misc/voice-close-202105050733.wav');\n self.permissionGuide = doc.querySelector('#spchp');\n self.permissionGuideClose = doc.querySelector('#spchpx');\n self.permissionGuideTimer = null;\n\n self.onEscKeyDown = function (e) {\n if (e.code !== 'Escape') {\n return;\n }\n\n self.recognition.stop();\n self.sendBeacon('keybrd', 'voicesearch_cancel_esc'); // The clean up should put inside closePanel() instead of here,\n // or func won't be cleaned up if user close panel with btn or overlay\n\n self.closePanel(self);\n };\n\n if (self.isBrowserSupported()) {\n var SpeechRecognition = win.SpeechRecognition || win.webkitSpeechRecognition;\n var SpeechGrammarList = win.SpeechGrammarList || win.webkitSpeechGrammarList;\n var speechGrammar = '#JSGF V1.0;';\n self.recognition = new SpeechRecognition();\n var speechRecognitionList = new SpeechGrammarList();\n\n if (speechRecognitionList.addFromString) {\n speechRecognitionList.addFromString(speechGrammar, 1);\n }\n\n self.recognition.grammars = speechRecognitionList;\n self.recognition.continuous = false;\n self.recognition.lang = self.config.speechLang;\n self.recognition.interimResults = false;\n self.recognition.maxAlternatives = 1;\n /* Listeners */\n\n if (self.voiceButton) {\n self.voiceButton.onclick = function () {\n self.recognition.start();\n\n if (self.permissionGuideTimer) {\n win.clearTimeout(self.permissionGuideTimer);\n }\n\n self.permissionGuideTimer = win.setTimeout(function () {\n if (!self.isRecognitionStart) {\n self.showPermissionGuide(self);\n }\n }, 300); // Also close when pressing esc\n\n doc.addEventListener('keydown', self.onEscKeyDown);\n self.sendBeacon('clk', 'voicesearch');\n };\n }\n\n if (self.speechButton) {\n self.speechButton.onclick = function () {\n if (!self.isRecognitionStart) {\n self.recognition.start();\n self.sendBeacon('clk', 'voicesearch_panel_mic_restart');\n } else {\n self.recognition.stop();\n self.sendBeacon('clk', 'voicesearch_panel_mic_close');\n self.closePanel(self);\n }\n };\n }\n\n if (self.retryLink) {\n self.retryLink.onclick = function () {\n if (!self.isRecognitionStart) {\n self.recognition.start();\n self.sendBeacon('clk', 'voicesearch_panel_retry');\n }\n };\n }\n\n if (self.speechOverlay) {\n self.speechOverlay.onclick = function () {\n self.recognition.stop();\n self.sendBeacon('clk', 'voicesearch_cancel_outside');\n self.closePanel(self);\n };\n }\n\n if (self.closeButton) {\n self.closeButton.onclick = function\n /*event*/\n () {\n self.recognition.stop();\n self.sendBeacon('clk', 'voicesearch_cancel');\n self.closePanel(self);\n };\n }\n\n if (self.permissionGuideClose) {\n self.permissionGuideClose.onclick = function\n /*event*/\n () {\n self.recognition.stop();\n self.sendBeacon('clk', 'voicesearch_permission_close');\n self.closeAudio.play();\n self.hidePermissionGuide(self);\n };\n }\n /* Recognition Events */\n\n\n self.recognition.onresult = function (event) {\n // The SpeechRecognitionEvent results property returns a SpeechRecognitionResultList object\n // The SpeechRecognitionResultList object contains SpeechRecognitionResult objects.\n // It has a getter so it can be accessed like an array\n // The first [0] returns the SpeechRecognitionResult at the last position.\n // Each SpeechRecognitionResult object contains SpeechRecognitionAlternative objects that contain individual results.\n // These also have getters so they can be accessed like arrays.\n // The second [0] returns the SpeechRecognitionAlternative at position 0.\n // We then return the transcript property of the SpeechRecognitionAlternative object\n // console.log('Confidence: ' + event.results[0][0].confidence);\n self.speechResult = event.results[0][0].transcript;\n /* Punctuation Handling: Check last character and strip it if necessary */\n\n self.handlePunctuation(self);\n\n if (self.speechText) {\n self.speechText.innerText = self.speechResult;\n }\n\n if (self.searchBoxQuery) {\n self.searchBoxQuery.value = self.speechResult;\n }\n\n self.resultAudio.play();\n win.setTimeout(function () {\n if (self.speechPanel) {\n self.speechPanel.classList.remove(\"s2tb\");\n self.speechPanel.classList.add(\"s2tb-h\");\n }\n\n self.hideRetryLink(self);\n\n if (self.searchBoxForm) {\n var inputFr = self.searchBoxForm.querySelector('[name=fr]');\n var inputFr2 = self.searchBoxForm.querySelector('[name=fr2]');\n\n if (inputFr && self.config.searchBox && self.config.searchBox.params && self.config.searchBox.params.fr) {\n inputFr.value = config.searchBox.params.fr;\n inputFr.disabled = false; // for homepage case\n }\n\n if (inputFr2 && self.config.searchBox && self.config.searchBox.params && self.config.searchBox.params.fr2) {\n inputFr2.value = config.searchBox.params.fr2;\n inputFr2.disabled = false; // for homepage case\n }\n\n self.searchBoxForm.submit();\n }\n }, 1000);\n };\n\n self.recognition.onspeechstart = function\n /*event*/\n () {// Fired when speech starts\n };\n\n self.recognition.onspeechend = function () {\n // Fired when speech ends\n self.recognition.stop();\n };\n\n self.recognition.onerror = function\n /*event*/\n () {\n // console.log('Error occurred in recognition: ' + event.error);\n if (self.speechText) {\n self.speechText.innerText = self.i18n.t('search.voice.recognition_error');\n }\n\n self.hideTrending(self);\n self.showRetryLink(self);\n self.errorAudio.play();\n };\n\n self.recognition.onaudiostart = function\n /*event*/\n () {\n // Fired when the user agent has started to capture audio.\n if (self.speechButtonContainer) {\n self.speechButtonContainer.classList.add(\"listening\");\n }\n };\n\n self.recognition.onaudioend = function\n /*event*/\n () {\n // Fired when the user agent has finished capturing audio.\n if (self.speechButtonContainer) {\n self.speechButtonContainer.classList.remove(\"listening\");\n }\n };\n\n self.recognition.onsoundstart = function\n /*event*/\n () {\n // Fired when any sound — recognisable speech or not — has been detected.\n self.hideTrending(self);\n self.noSpeech = false;\n\n if (self.speechButtonContainer) {\n self.speechButtonContainer.classList.remove(\"listening\");\n self.speechButtonContainer.classList.add(\"speaking\");\n }\n };\n\n self.recognition.onsoundend = function\n /*event*/\n () {\n // Fired when no sound present\n if (self.speechButtonContainer) {\n self.speechButtonContainer.classList.remove(\"speaking\");\n }\n };\n\n self.recognition.onstart = function\n /*event*/\n () {\n // Fired when the speech recognition service has begun listening\n self.recognitionInit(self);\n self.startRecognition(self);\n };\n\n self.recognition.onend = function\n /*event*/\n () {\n // Fired when the speech recognition service has disconnected.\n self.isRecognitionStart = false;\n\n if (self.noSpeech == false && self.speechResult == '') {\n // No match: Fired when the speech recognition can't recognise speech\n if (self.speechText) {\n self.speechText.innerText = self.i18n.t('search.voice.recognition_nomatch');\n }\n\n self.hideTrending(self);\n self.showRetryLink(self);\n self.errorAudio.play();\n }\n }; // trigger onReady event when initialized\n\n\n if (document && document.dispatchEvent) {\n document.dispatchEvent(new Event('VOICE_JS_READY'));\n }\n }\n } // static members\n\n\n VoiceSearch.I18n = I18n; // instance members\n\n VoiceSearch.prototype.renderPermissionGuide = function (self) {\n var tmpl = \"\\n

  \\n

  \\n

  \\n

  \\n

  \\n

  \\n

  \\n

  \".concat(self.i18n.t('search.voice.permission_title'), \"

  \\n

  \").concat(self.i18n.t('search.voice.permission_text'), \"

  \\n

  \\n

  (Video) Ricky Gervais at the Golden Globes 2020 - All of his bits chained

  \\n

  \\n \");\n var dom = new DOMParser().parseFromString(tmpl, 'text/html');\n document.body.appendChild(dom.body.children[0]);\n }; \n\n VoiceSearch.prototype.renderSpeechPanel = funktion (själv) {\n var tmpl = \"\\n

  \\n

  \\n

  \\n

  \\n

  \\n

  \\n\\n \\n\\n\\n\\n\\n

  \\n

  \\n

  \\n\\n\\n\".concat(self.i18n.t('search.voice.recognition_retry'), \"\\n

  \\n

  \\n

  \\n

  \\n

  \\n

  (Video) Ylvis - The Fox (What Does The Fox Say?) [Official music video HD]

  \\n\").concat(self.i18n.t('search.voice.trending_title'), \"\\n\\n

  \\n

  \\n

  \\n \");\n var dom = new DOMParser().parseFromString(tmpl, 'text/html');\n\n if (self && self.config && self.config.ui && self.config.ui.speechOverlay && self.config.ui.speechOverlay.disableBlur) {\n dom.body.children[0].classList.add('disable-blur-overlay');\n }\n\n document.body.appendChild(dom.body.children[0]);\n };\n\n VoiceSearch.prototype.isBrowserSupported = function () {\n var isSupported = false;\n var self = this;\n var isChromium = Boolean(window.chrome);\n var isIOSChrome = /CriOS/.test(window.navigator.userAgent);\n var isEdge = /Edg\\//.test(window.navigator.userAgent);\n var isLegacyEdge = /Edge\\//.test(window.navigator.userAgent);\n var isOpera = Boolean(window.opr);\n var isBrave = Boolean(window.navigator.brave);\n var browsers = [// chrome\n {\n checkEnabled: function checkEnabled() {\n return true;\n },\n checkBrowser: function checkBrowser() {\n return isChromium && !isIOSChrome && !isEdge && !isOpera && !isBrave;\n },\n checkAPI: function checkAPI() {\n return win && ('SpeechRecognition' in win || 'webkitSpeechRecognition' in win) && ('SpeechGrammarList' in win || 'webkitSpeechGrammarList' in win);\n }\n }, // edge\n {\n checkEnabled: function checkEnabled() {\n return self && self.config && self.config.browsers && self.config.browsers.edge;\n },\n checkBrowser: function checkBrowser() {\n return isChromium && isEdge && !isLegacyEdge;\n },\n checkAPI: function checkAPI() {\n return win && ('SpeechRecognition' in win || 'webkitSpeechRecognition' in win) && ('SpeechGrammarList' in win || 'webkitSpeechGrammarList' in win);\n }\n }];\n\n for (var b = 0; b < browsers.length; b++) {\n var browser = browsers[b];\n\n if (browser && browser.checkBrowser && browser.checkBrowser() && browser.checkEnabled && browser.checkEnabled(self) && browser.checkAPI && browser.checkAPI()) {\n isSupported = true;\n }\n }\n\n return isSupported;\n };\n\n VoiceSearch.prototype.recognitionInit = function (self) {\n // Initialize flags for checking whether user is speaking or not\n self.speechResult = '';\n self.noSpeech = true;\n self.isRecognitionStart = true;\n };\n\n VoiceSearch.prototype.showPermissionGuide = function (self) {\n if (self.permissionGuide) {\n self.permissionGuide.classList.remove(\"hide\");\n }\n };\n\n VoiceSearch.prototype.hidePermissionGuide = function (self) {\n if (self.permissionGuide) {\n self.permissionGuide.classList.add(\"hide\");\n }\n };\n\n VoiceSearch.prototype.getTrending = function (self) {\n // Call api for trending terms\n if (!self.config.enable_voice_trending || !self.trending) {\n return;\n }\n\n var url = \"https://api.search.yahoo.com/data/v3/search?appid=4d234a9d&market=\" + self.config.trending.market + \"&features=trending.voice\";\n self.ajaxReq(url, function (resBody) {\n if (!resBody || !resBody.response || !resBody.response.search || !resBody.response.search.results || !resBody.response.search.results[\"trending.voice\"]) {\n return;\n }\n\n var terms = resBody.response.search.results[\"trending.voice\"].data;\n self.showTrending(self, terms);\n });\n };\n\n VoiceSearch.prototype.showTrending = function (self, terms) {\n // params check\n if (!Array.isArray(terms) || terms.length < 3) {\n return;\n } // DOM check\n\n\n if (!self.trending || !self.termSpans || !self.termSpans[0]) {\n return;\n }\n\n var trendingLabel = '';\n trendingLabel += '\"' + terms[0].text + '\"' + ', ';\n trendingLabel += '\"' + terms[1].text + '\"' + ' ';\n trendingLabel += self.i18n.t('search.voice.trending_or') + ' ';\n trendingLabel += '\"' + terms[2].text + '\"';\n self.termSpans[0].innerText = trendingLabel;\n self.trending.classList.remove(\"hide\");\n };\n\n VoiceSearch.prototype.hideTrending = function (self) {\n if (!self.trending) {\n return;\n }\n\n self.trending.classList.add(\"hide\");\n };\n\n VoiceSearch.prototype.showRetryLink = function (self) {\n if (self.retryLink) {\n self.retryLink.innerText = self.i18n.t('search.voice.recognition_retry');\n self.retryLink.classList.remove(\"hide\");\n }\n };\n\n VoiceSearch.prototype.hideRetryLink = function (self) {\n if (self.retryLink) {\n self.retryLink.classList.add(\"hide\");\n }\n };\n\n VoiceSearch.prototype.startRecognition = function (self) {\n self.hidePermissionGuide(self);\n self.getTrending(self);\n self.startAudio.play();\n\n if (self.speechText) {\n self.speechText.innerText = self.i18n.t('search.voice.recognition_start');\n win.setTimeout(function () {\n self.speechText.innerText = self.i18n.t('search.voice.recognition_listening');\n }, 2000);\n }\n\n if (self.speechPanel) {\n self.speechPanel.classList.remove(\"s2tb-h\");\n self.speechPanel.classList.add(\"s2tb\");\n }\n\n self.hideRetryLink(self);\n };\n\n VoiceSearch.prototype.closePanel = function (self) {\n self.closeAudio.play();\n win.setTimeout(function () {\n if (self.speechPanel) {\n self.speechPanel.classList.remove(\"s2tb\");\n self.speechPanel.classList.add(\"s2tb-h\");\n }\n\n self.hideTrending(self);\n self.hideRetryLink(self); // clean up esc listener\n\n doc.removeEventListener('keydown', self.onEscKeyDown);\n }, 100);\n };\n\n VoiceSearch.prototype.handlePunctuation = function (self) {\n if (self.speechResult.length > 0) {\n var lastChar = self.speechResult.charAt(self.speechResult.length - 1);\n\n if (lastChar === '.' || lastChar === '?' || lastChar === '。' || lastChar === '?') {\n self.speechResult = self.speechResult.slice(0, -1);\n }\n }\n };\n\n VoiceSearch.prototype.sendBeacon = function (actn, slk) {\n var ULT = win.YAHOO.ULT || {},\n SB = win.YAHOO.SB || {};\n\n if (ULT.beacon_click) {\n var trackParams = {\n _S: SB.config.i13n.spaceid,\n _I: SB.config.i13n.pvid,\n actn: actn,\n sec: 'search',\n slk: slk\n };\n win.YAHOO.ULT.beacon_click(trackParams);\n }\n };\n\n VoiceSearch.prototype.ajaxReq = function (url, callback) {\n var DONE_STATE = XMLHttpRequest.DONE || 4; // for IE-compatibility\n\n var xhr = new XMLHttpRequest();\n var responseRaw;\n var response; // CORS request only for IE8/IE9\n\n if (doc.documentMode && doc.documentMode < 10) {\n var xdr = new win.XDomainRequest();\n\n xdr.onload = function () {\n try {\n response = JSON.parse(responseRaw);\n callback(response);\n } catch (err) {\n return;\n }\n };\n\n xhr.open('GET', url);\n xhr.send();\n return;\n } // CORS request for browers newer than IE9\n\n\n xhr.onreadystatechange = function () {\n if (xhr.readyState !== DONE_STATE) {\n return;\n } // handle ajax response\n\n\n switch (xhr.status) {\n case 200:\n responseRaw = xhr.responseText;\n\n try {\n response = JSON.parse(responseRaw);\n callback(response);\n } catch (err) {\n return;\n }\n\n break;\n\n default:\n // non-200 status code: retry or assume failure\n callback(response);\n break;\n }\n };\n\n xhr.open('GET', url, true);\n /* aync request */\n\n xhr.timeout = 10000;\n xhr.send();\n };\n\n if (!win.YAHOO) {\n win.YAHOO = {};\n }\n\n if (!win.YAHOO.Util) {\n win.YAHOO.Util = {};\n }\n\n win.YAHOO.Util.VoiceSearch = VoiceSearch;\n})(window, document);\n\n//# sourceURL=webpack://@vzmi/voicejs/./src/index.js?")},"./src/lib/I18n.js":/*!*************************!*\ !*** ./src/lib/I18n.js ***! \*************************/function(module,__unused_webpack_exports,__webpack_require__){eval("module.exports = function () {\n var LANG_LIST = __webpack_require__(/*! ./lang_list.json */ \"./src/lib/lang_list.json\");\n\n var DEFAULT_LANG = 'default';\n\n var isValidLang = function isValidLang(lang) {\n return LANG_LIST.indexOf(lang) !== -1;\n }; // convert language strings to key-value map\n\n\n var buildStrMap = function buildStrMap(langStrings) {\n return langStrings.reduce(function (strMap, item) {\n strMap[item.id] = item.defaultMessage;\n return strMap;\n }, {});\n };\n\n var I18n = function I18n(options) {\n // initialize\n this.lang = isValidLang(options && options.lang) ? options.lang : DEFAULT_LANG;\n }; // static members\n\n\n I18n.langMap = {};\n I18n.langMap[DEFAULT_LANG] = buildStrMap(__webpack_require__(/*! ../lang/strings.json */ \"./src/lang/strings.json\"));\n\n I18n.setLangMap = function (lang, strings) {\n if (lang && strings) {\n I18n.langMap[lang] = buildStrMap(strings);\n }\n }; // instance members\n\n\n I18n.prototype = {\n t: function t(id) {\n switch (true) {\n // look up target language\n case Boolean(I18n.langMap && I18n.langMap[this.lang] && I18n.langMap[this.lang][id]):\n return I18n.langMap[this.lang][id];\n // fallback to default strings\n\n case Boolean(I18n.langMap && I18n.langMap[DEFAULT_LANG] && I18n.langMap[DEFAULT_LANG][id]):\n return I18n.langMap[DEFAULT_LANG][id];\n\n default:\n return '';\n }\n }\n };\n return I18n;\n}();\n\n//# sourceURL=webpack://@vzmi/voicejs/./src/lib/I18n.js?")},"./node_modules/css-loader/dist/cjs.js!./node_modules/postcss-loader/dist/cjs.js!./src/index.css":/*!*******************************************************************************************************!*\ !*** ./node_modules/css-loader/dist/cjs.js!./node_modules/postcss-loader/dist/cjs.js!./src/index.css ***! \*******************************************************************************************************/function(module,__webpack_exports__,__webpack_require__){eval('__webpack_require__.r(__webpack_exports__);\n/* harmony import */ var _node_modules_css_loader_dist_runtime_api_js__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__ = __webpack_require__(/*! ../node_modules/css-loader/dist/runtime/api.js */ "./node_modules/css-loader/dist/runtime/api.js");\n/* harmony import */ var _node_modules_css_loader_dist_runtime_api_js__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0___default = /*#__PURE__*/__webpack_require__.n(_node_modules_css_loader_dist_runtime_api_js__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__);\n// Imports\n\nvar ___CSS_LOADER_EXPORT___ = _node_modules_css_loader_dist_runtime_api_js__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0___default()(function(i){return i[1]});\n// Module\n___CSS_LOADER_EXPORT___.push([module.id, "/* Sprites */\\n#spchp.permission-guide .guide .microphone .sprite,\\n#spchp .close-button,\\n#spch .close-button,\\n#spch .spchc .microphone,\\n#spch .spchc .speaking .microphone {\\n background-image: url(https://s.yimg.com/pv/static/img/voiceSearch1x-1620383531565.min.png);\\n background-repeat: no-repeat;\\n background-size: initial;\\n color: transparent;\\n}\\n/* Retina displays */\\n@media\\n only screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2),\\n only screen and (min-device-pixel-ratio: 2),\\n only screen and (min-resolution: 192dpi),\\n only screen and (min-resolution: 2dppx) {\\n#spchp.permission-guide .guide .microphone .sprite,\\n#spchp .close-button,\\n#spch .close-button,\\n#spch .spchc .microphone,\\n#spch .spchc .speaking .microphone {\\n background-size: 41px 330px;\\n background-image: url(https://s.yimg.com/pv/static/img/voiceSearch2x-1620383531565.min.png)\\n}\\n }\\n\\n/* permission guide */\\n#spchp.permission-guide {\\n height: 100%;\\n width: 100%;\\n padding: 0;\\n opacity: 0.9;\\n background-color: #fff;\\n left: 0;\\n overflow: hidden;\\n position: fixed;\\n text-align: left;\\n top: 0;\\n z-index: 10000;\\n transition: visibility 0s linear 0.218s, background-color 0.218s;\\n}\\n#spchp.permission-guide .close-button {\\n background-position: 0 0;\\n width: 24px;\\n height: 24px;\\n border: none;\\n cursor: pointer;\\n right: 0;\\n margin: 20px;\\n padding: 0;\\n position: absolute;\\n top: 0;\\n z-index: 10;\\n opacity: 0.8;\\n }\\n#spchp.permission-guide .close-button:hover {\\n opacity: 1;\\n }\\n#spchp.permission-guide .guide {\\n margin: 191px 0 0 507px;\\n }\\n#spchp.permission-guide .guide .microphone {\\n height: 68px;\\n width: 52px;\\n border-right: 1px solid #232a31;\\n float: left;\\n }\\n#spchp.permission-guide .guide .microphone .sprite {\\n background-position: 0 -105px;\\n width: 28px;\\n height: 28px;\\n }\\n#spchp.permission-guide .guide .guide-text {\\n height: 68px;\\n margin-left: 24px;\\n float: left;\\n }\\n#spchp.permission-guide .guide .guide-text .title {\\n color: #232a31;\\n font-size: 32px;\\n font-family: HelveticaNeue-Bold;\\n line-height: 28px;\\n margin-bottom: 16px;\\n }\\n#spchp.permission-guide .guide .guide-text .text {\\n color: #232a31;\\n font-size: 16px;\\n line-height: 28px;\\n }\\n#spchp.permission-guide.hide {\\n display: none;\\n }\\n\\n/* speech panel */\\n#spch.spch {\\n background: #fff;\\n height: 100%;\\n left: 0;\\n opacity: 0;\\n overflow: hidden;\\n position: fixed;\\n text-align: left;\\n top: 0;\\n visibility: hidden;\\n width: 100%;\\n z-index: 10000;\\n transition: visibility 0s linear 0.218s, background-color 0.218s;\\n}\\n#spch.spch .close-button {\\n background-position: 0 0;\\n width: 24px;\\n height: 24px;\\n border: none;\\n cursor: pointer;\\n right: 0;\\n margin: 20px;\\n padding: 0;\\n position: absolute;\\n top: 0;\\n z-index: 10;\\n opacity: 0.8;\\n }\\n#spch.spch .close-button:hover {\\n opacity: 1;\\n }\\n#spch.spch .spchc {\\n display: block;\\n height: 97px;\\n pointer-events: none;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container {\\n width: 100%;\\n height: 100%;\\n opacity: 0.1;\\n pointer-events: none;\\n transition: opacity 0.318s ease-in;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .spch-control {\\n display: inline-block;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .text-container {\\n float: left;\\n height: 91px;\\n overflow: hidden;\\n margin: 3px 0;\\n pointer-events: none;\\n width: calc(50% - 48.5px);\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .text-container p {\\n display: table-cell;\\n vertical-align: middle;\\n width: 550px;\\n height: 97px;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .text-container .spcht {\\n font-weight: normal;\\n color: #6e7780;\\n line-height: normal;\\n opacity: 0;\\n pointer-events: none;\\n text-align: left;\\n -webkit-font-smoothing: antialiased;\\n transition: opacity 0.1s ease-in, margin-left 0.5s ease-in, top 0s linear 0.218s;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .text-container .spcht.hide {\\n display: none;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .text-container #spcht-retry {\\n color: #0f69ff;\\n cursor: pointer;\\n pointer-events: auto;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container {\\n pointer-events: none;\\n position: relative;\\n transition: transform 0.218s, opacity 0.218s ease-in;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container .button {\\n background-color: #fff;\\n border: 1px solid #eee;\\n border-radius: 100%;\\n bottom: 0;\\n box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.1);\\n cursor: pointer;\\n display: inline-block;\\n left: 0;\\n opacity: 0;\\n pointer-events: none;\\n position: absolute;\\n right: 0;\\n top: 0;\\n transition: background-color 0.218s, border 0.218s, box-shadow 0.218s;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container .button .microphone {\\n background-position: 0 -24px;\\n width: 41px;\\n height: 41px;\\n left: 27px;\\n pointer-events: none;\\n position: absolute;\\n top: 27px;\\n transform: scale(1);\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container.listening .ripple {\\n position: absolute;\\n width: 136px;\\n height: 136px;\\n z-index: -1;\\n left: 50%;\\n top: 50%;\\n opacity: 0;\\n margin: -70px 0 0 -70px;\\n border-radius: 100px;\\n -webkit-animation: ripple 3.3s infinite;\\n animation: ripple 3.3s infinite;\\n background-color: #fff !important;\\n border: 2px solid #e0e4e9;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container.listening .ripple:nth-child(2) {\\n -webkit-animation-delay: 1.1s;\\n animation-delay: 1.1s;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container.listening .ripple:nth-child(3) {\\n -webkit-animation-delay: 2.2s;\\n animation-delay: 2.2s;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container.speaking .button {\\n background-color: #0f69ff;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container.speaking .button .microphone {\\n background-position: 0 -65px;\\n width: 40px;\\n height: 40px;\\n pointer-events: none;\\n position: absolute;\\n transform: scale(1);\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container.speaking .ripple {\\n background-size: 114px;\\n position: absolute;\\n width: 114px;\\n height: 114px;\\n z-index: -1;\\n left: 50%;\\n top: 50%;\\n margin: -57px 0 0 -57px;\\n -webkit-animation: speakingRipple1 2s infinite;\\n animation: speakingRipple1 2s infinite;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container.speaking .ripple:nth-child(2) {\\n background-size: 123px;\\n width: 123px;\\n height: 123px;\\n margin: -62px 0 0 -62px;\\n -webkit-animation: speakingRipple2 2s infinite;\\n animation: speakingRipple2 2s infinite;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container.speaking .ripple:nth-child(3) {\\n background-size: 136px;\\n width: 136px;\\n height: 136px;\\n margin: -68px 0 0 -68px;\\n -webkit-animation: speakingRipple3 2s infinite;\\n animation: speakingRipple3 2s infinite;\\n }\\n#spch.spch .spcho {\\n background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(255, 255, 255) 50%, rgba(255, 255, 255, 0) 99%);\\n display: block;\\n min-width: 100%;\\n text-align: center;\\n top: 145px;\\n padding-bottom: 71px;\\n pointer-events: auto;\\n }\\n#spch.spch .spcho #spch-trending {\\n -webkit-animation: fadeIn 1s forwards;\\n animation: fadeIn 1s forwards;\\n opacity: 0;\\n }\\n#spch.spch .spcho #spch-trending .trending {\\n color: #6e7780;\\n display: inline-block;\\n font-size: 16px;\\n }\\n#spch.spch .spcho #spch-trending #trending-label {\\n font-weight: bold;\\n margin: 5px 5px;\\n }\\n#spch.spch .spcho #spch-trending.hide {\\n display: none;\\n }\\n#spch.spch.s2tb .spchc, #spch.spch.s2tb-h .spchc {\\n background: #fff;\\n box-sizing: border-box;\\n box-shadow: 0 2px 6px rgba(0, 0, 0, 0.2);\\n height: auto;\\n margin: 0;\\n min-width: 100%;\\n overflow: hidden;\\n padding: 24px 115px;\\n }\\n#spch.spch.s2tb .spchc .inner-container, #spch.spch.s2tb-h .spchc .inner-container {\\n opacity: 1;\\n transition: opacity 0.318s ease-in;\\n }\\n#spch.spch.s2tb .spchc .inner-container .text-container, #spch.spch.s2tb-h .spchc .inner-container .text-container {\\n position: relative;\\n }\\n#spch.spch.s2tb {\\n background: rgba(255, 255, 255, 0);\\n opacity: 1;\\n visibility: visible;\\n transition-delay: 0s;\\n }\\n#spch.spch.s2tb .spchc .inner-container .button-container {\\n transform: scale(1);\\n height: 97px;\\n right: 0;\\n top: 0;\\n width: 97px;\\n }\\n#spch.spch.s2tb .spchc .inner-container .button-container .button {\\n opacity: 1;\\n pointer-events: auto;\\n position: absolute;\\n transform: scale(1);\\n transition-delay: 0;\\n }\\n#spch.spch.s2tb .spchc .inner-container .text-container .spcht {\\n font-size: 24px;\\n margin-left: 0;\\n opacity: 1;\\n transition: opacity 0.5s ease-out, margin-left 0.5s ease-out;\\n }\\n#spch.spch.s2tb #spch-overlay {\\n -webkit-backdrop-filter: blur(10px);\\n backdrop-filter: blur(10px);\\n background-color: #fff;\\n height: 100%;\\n opacity: 0.9;\\n position: absolute;\\n top: 149px;\\n\\n /* spchc\'s height */\\n width: 100%;\\n }\\n#spch.spch.disable-blur-overlay #spch-overlay {\\n background-color: transparent;\\n -webkit-backdrop-filter: none;\\n backdrop-filter: none;\\n }\\n#spch.spch.disable-blur-overlay .spcho {\\n height: 27px;\\n padding-bottom: 20px;\\n background: #fff;\\n background-image: none;\\n box-shadow: 0 8px 6px -6px rgb(0 0 0 / 20%);\\n }\\n#spch.spch.s2tb-h {\\n background: rgba(255, 255, 255, 0);\\n opacity: 0;\\n visibility: hidden;\\n }\\n\\n@-webkit-keyframes fadeIn {\\n 0% {\\n opacity: 0;\\n }\\n\\n 100% {\\n opacity: 1;\\n }\\n}\\n\\n@keyframes fadeIn {\\n 0% {\\n opacity: 0;\\n }\\n\\n 100% {\\n opacity: 1;\\n }\\n}\\n\\n@-webkit-keyframes ripple {\\n 0% {\\n opacity: 1;\\n transform: scale(0.7);\\n }\\n\\n 100% {\\n opacity: 0;\\n transform: scale(1);\\n }\\n}\\n\\n@keyframes ripple {\\n 0% {\\n opacity: 1;\\n transform: scale(0.7);\\n }\\n\\n 100% {\\n opacity: 0;\\n transform: scale(1);\\n }\\n}\\n\\n@-webkit-keyframes speakingRipple1 {\\n 0%,\\n 100% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple1-1-202105260611.png\\");\\n }\\n\\n 25%,\\n 75% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple1-2-202105260611.png\\");\\n transform: scale(1.1);\\n }\\n\\n 50% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple1-3-202105260611.png\\");\\n transform: scale(0.9);\\n }\\n}\\n\\n@keyframes speakingRipple1 {\\n 0%,\\n 100% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple1-1-202105260611.png\\");\\n }\\n\\n 25%,\\n 75% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple1-2-202105260611.png\\");\\n transform: scale(1.1);\\n }\\n\\n 50% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple1-3-202105260611.png\\");\\n transform: scale(0.9);\\n }\\n}\\n\\n@-webkit-keyframes speakingRipple2 {\\n 0%,\\n 100% {\\n background-image: none;\\n }\\n\\n 25%,\\n 75% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple2-2-202105260611.png\\");\\n transform: scale(1.1);\\n }\\n\\n 50% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple2-3-202105260611.png\\");\\n transform: scale(0.9);\\n }\\n}\\n\\n@keyframes speakingRipple2 {\\n 0%,\\n 100% {\\n background-image: none;\\n }\\n\\n 25%,\\n 75% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple2-2-202105260611.png\\");\\n transform: scale(1.1);\\n }\\n\\n 50% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple2-3-202105260611.png\\");\\n transform: scale(0.9);\\n }\\n}\\n\\n@-webkit-keyframes speakingRipple3 {\\n 0%,\\n 25%,\\n 75%,\\n 100% {\\n background-image: none;\\n }\\n\\n 50% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple3-3-202105260611.png\\");\\n transform: scale(0.9);\\n }\\n}\\n\\n@keyframes speakingRipple3 {\\n 0%,\\n 25%,\\n 75%,\\n 100% {\\n background-image: none;\\n }\\n\\n 50% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple3-3-202105260611.png\\");\\n transform: scale(0.9);\\n }\\n}\\n", ""]);\n// Exports\n/* harmony default export */ __webpack_exports__["default"] = (___CSS_LOADER_EXPORT___);\n\n\n//# sourceURL=webpack://@vzmi/voicejs/./src/index.css?./node_modules/css-loader/dist/cjs.js!./node_modules/postcss-loader/dist/cjs.js')},"./node_modules/css-loader/dist/runtime/api.js":/*!*****************************************************!*\ !*** ./node_modules/css-loader/dist/runtime/api.js ***! \*****************************************************/function(module){eval('\n\n/*\n MIT License http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php\n Author Tobias Koppers @sokra\n*/\n// css base code, injected by the css-loader\n// eslint-disable-next-line func-names\nmodule.exports = function (cssWithMappingToString) {\n var list = []; // return the list of modules as css string\n\n list.toString = function toString() {\n return this.map(function (item) {\n var content = cssWithMappingToString(item);\n\n if (item[2]) {\n return "@media ".concat(item[2], " {").concat(content, "}");\n }\n\n return content;\n }).join("");\n }; // import a list of modules into the list\n // eslint-disable-next-line func-names\n\n\n list.i = function (modules, mediaQuery, dedupe) {\n if (typeof modules === "string") {\n // eslint-disable-next-line no-param-reassign\n modules = [[null, modules, ""]];\n }\n\n var alreadyImportedModules = {};\n\n if (dedupe) {\n for (var i = 0; i < this.length; i++) {\n // eslint-disable-next-line prefer-destructuring\n var id = this[i][0];\n\n if (id != null) {\n alreadyImportedModules[id] = true;\n }\n }\n }\n\n for (var _i = 0; _i < modules.length; _i++) {\n var item = [].concat(modules[_i]);\n\n if (dedupe && alreadyImportedModules[item[0]]) {\n // eslint-disable-next-line no-continue\n continue;\n }\n\n if (mediaQuery) {\n if (!item[2]) {\n item[2] = mediaQuery;\n } else {\n item[2] = "".concat(mediaQuery, " and ").concat(item[2]);\n }\n }\n\n list.push(item);\n }\n };\n\n return list;\n};\n\n//# sourceURL=webpack://@vzmi/voicejs/./node_modules/css-loader/dist/runtime/api.js?')},"./src/index.css":/*!***********************!*\ !*** ./src/index.css ***! \***********************/function(module,__unused_webpack_exports,__webpack_require__){eval('var api = __webpack_require__(/*! !../node_modules/style-loader/dist/runtime/injectStylesIntoStyleTag.js */ "./node_modules/style-loader/dist/runtime/injectStylesIntoStyleTag.js");\n var content = __webpack_require__(/*! !!../node_modules/css-loader/dist/cjs.js!../node_modules/postcss-loader/dist/cjs.js!./index.css */ "./node_modules/css-loader/dist/cjs.js!./node_modules/postcss-loader/dist/cjs.js!./src/index.css");\n\n content = content.__esModule ? content.default : content;\n\n if (typeof content === \'string\') {\n content = [[module.id, content, \'\']];\n }\n\nvar options = {};\n\noptions.insert = "head";\noptions.singleton = false;\n\nvar update = api(content, options);\n\n\n\nmodule.exports = content.locals || {};\n\n//# sourceURL=webpack://@vzmi/voicejs/./src/index.css?')},"./node_modules/style-loader/dist/runtime/injectStylesIntoStyleTag.js":/*!****************************************************************************!*\ !*** ./node_modules/style-loader/dist/runtime/injectStylesIntoStyleTag.js ***! \****************************************************************************/function(module,__unused_webpack_exports,__webpack_require__){eval("\n\nvar isOldIE = function isOldIE() {\n var memo;\n return function memorize() {\n if (typeof memo === 'undefined') {\n // Test for IE <= 9 as proposed by Browserhacks\n // @see http://browserhacks.com/#hack-e71d8692f65334173fee715c222cb805\n // Tests for existence of standard globals is to allow style-loader\n // to operate correctly into non-standard environments\n // @see https://github.com/webpack-contrib/style-loader/issues/177\n memo = Boolean(window && document && document.all && !window.atob);\n }\n\n return memo;\n };\n}();\n\nvar getTarget = function getTarget() {\n var memo = {};\n return function memorize(target) {\n if (typeof memo[target] === 'undefined') {\n var styleTarget = document.querySelector(target); // Special case to return head of iframe instead of iframe itself\n\n if (window.HTMLIFrameElement && styleTarget instanceof window.HTMLIFrameElement) {\n try {\n // This will throw an exception if access to iframe is blocked\n // due to cross-origin restrictions\n styleTarget = styleTarget.contentDocument.head;\n } catch (e) {\n // istanbul ignore next\n styleTarget = null;\n }\n }\n\n memo[target] = styleTarget;\n }\n\n return memo[target];\n };\n}();\n\nvar stylesInDom = [];\n\nfunction getIndexByIdentifier(identifier) {\n var result = -1;\n\n for (var i = 0; i < stylesInDom.length; i++) {\n if (stylesInDom[i].identifier === identifier) {\n result = i;\n break;\n }\n }\n\n return result;\n}\n\nfunction modulesToDom(list, options) {\n var idCountMap = {};\n var identifiers = [];\n\n for (var i = 0; i < list.length; i++) {\n var item = list[i];\n var id = options.base ? item[0] + options.base : item[0];\n var count = idCountMap[id] || 0;\n var identifier = \"\".concat(id, \" \").concat(count);\n idCountMap[id] = count + 1;\n var index = getIndexByIdentifier(identifier);\n var obj = {\n css: item[1],\n media: item[2],\n sourceMap: item[3]\n };\n\n if (index !== -1) {\n stylesInDom[index].references++;\n stylesInDom[index].updater(obj);\n } else {\n stylesInDom.push({\n identifier: identifier,\n updater: addStyle(obj, options),\n references: 1\n });\n }\n\n identifiers.push(identifier);\n }\n\n return identifiers;\n}\n\nfunction insertStyleElement(options) {\n var style = document.createElement('style');\n var attributes = options.attributes || {};\n\n if (typeof attributes.nonce === 'undefined') {\n var nonce = true ? __webpack_require__.nc : 0;\n\n if (nonce) {\n attributes.nonce = nonce;\n }\n }\n\n Object.keys(attributes).forEach(function (key) {\n style.setAttribute(key, attributes[key]);\n });\n\n if (typeof options.insert === 'function') {\n options.insert(style);\n } else {\n var target = getTarget(options.insert || 'head');\n\n if (!target) {\n throw new Error(\"Couldn't find a style target. This probably means that the value for the 'insert' parameter is invalid.\");\n }\n\n target.appendChild(style);\n }\n\n return style;\n}\n\nfunction removeStyleElement(style) {\n // istanbul ignore if\n if (style.parentNode === null) {\n return false;\n }\n\n style.parentNode.removeChild(style);\n}\n/* istanbul ignore next */\n\n\nvar replaceText = function replaceText() {\n var textStore = [];\n return function replace(index, replacement) {\n textStore[index] = replacement;\n return textStore.filter(Boolean).join('\\n');\n };\n}();\n\nfunction applyToSingletonTag(style, index, remove, obj) {\n var css = remove ? '' : obj.media ? \"@media \".concat(obj.media, \" {\").concat(obj.css, \"}\") : obj.css; // For old IE\n\n /* istanbul ignore if */\n\n if (style.styleSheet) {\n style.styleSheet.cssText = replaceText(index, css);\n } else {\n var cssNode = document.createTextNode(css);\n var childNodes = style.childNodes;\n\n if (childNodes[index]) {\n style.removeChild(childNodes[index]);\n }\n\n if (childNodes.length) {\n style.insertBefore(cssNode, childNodes[index]);\n } else {\n style.appendChild(cssNode);\n }\n }\n}\n\nfunction applyToTag(style, options, obj) {\n var css = obj.css;\n var media = obj.media;\n var sourceMap = obj.sourceMap;\n\n if (media) {\n style.setAttribute('media', media);\n } else {\n style.removeAttribute('media');\n }\n\n if (sourceMap && typeof btoa !== 'undefined') {\n css += \"\\n/*# sourceMappingURL=data:application/json;base64,\".concat(btoa(unescape(encodeURIComponent(JSON.stringify(sourceMap)))), \" */\");\n } // For old IE\n\n /* istanbul ignore if */\n\n\n if (style.styleSheet) {\n style.styleSheet.cssText = css;\n } else {\n while (style.firstChild) {\n style.removeChild(style.firstChild);\n }\n\n style.appendChild(document.createTextNode(css));\n }\n}\n\nvar singleton = null;\nvar singletonCounter = 0;\n\nfunction addStyle(obj, options) {\n var style;\n var update;\n var remove;\n\n if (options.singleton) {\n var styleIndex = singletonCounter++;\n style = singleton || (singleton = insertStyleElement(options));\n update = applyToSingletonTag.bind(null, style, styleIndex, false);\n remove = applyToSingletonTag.bind(null, style, styleIndex, true);\n } else {\n style = insertStyleElement(options);\n update = applyToTag.bind(null, style, options);\n\n remove = function remove() {\n removeStyleElement(style);\n };\n }\n\n update(obj);\n return function updateStyle(newObj) {\n if (newObj) {\n if (newObj.css === obj.css && newObj.media === obj.media && newObj.sourceMap === obj.sourceMap) {\n return;\n }\n\n update(obj = newObj);\n } else {\n remove();\n }\n };\n}\n\nmodule.exports = function (list, options) {\n options = options || {}; // Force single-tag solution on IE6-9, which has a hard limit on the # of

  FAQs

  What does Kate Hudson eat for breakfast? ›

  Hudson avoids eating acidic food and most of her intake is vegetables and fruits. She also avoids eating dairy products and meat. Breakfast is the most important meal of the day and for breakfast, she eats avocado, berries, and eggs.

  How did Kate Hudson lose all her weight? ›

  She incorporates intermittent fasting into her routine.

  In her Women's Health interview, Hudson admitted to typically drinking only celery juice, coffee, or tea in the morning, then waiting until 11 or 11:30 a.m. to start eating.

  How many calories does Kate Hudson eat? ›

  Kate continued to eat between 1500-1800 calories each day through her post-pregnancy weight-loss period.

  How much weight did Kate Hudson lose on WW? ›

  I'm going to get my life together. I'm going to be strong and [lose] 50 pounds. I lost everything and I got a boyfriend and I feel good about myself,'” she said during her speech. “Oh my god, this is the most—that was more inspiring to me than anything I've ever done.”

  What does Oprah eat for breakfast every morning? ›

  Breakfast. Nearly every day begins with eggs of some sort, often one yolk and two whites. Or it might be "The Usual" Egg Sandwich, which Oprah has shared with WW. This four-point meal includes a slice of toasted wheat bread, ⅛ of an avocado, 1 over-easy egg and a medium tomato.

  What does Jennifer Aniston eat for breakfast? ›

  “When I wake up, I have warm lemon water and then I have a shake or avocado and eggs, which is one of my favorites,” Aniston says. “I sprinkle a little coconut oil on that. Sometimes I'll have a puffed millet cereal with a banana, or I'll do oatmeal with an egg white whipped in at the end.”

  How much does Kate Hudson weigh now? ›

  Kate revealed that she weighs 135.9 pounds. "It's January 2, 2020.

  Does Kate Hudson eat meat? ›

  Hudson, 36, avoids meat, dairy, and gluten for the most part, and limits her sugar intake as part of a high alkaline diet.

  How long did it take Kate Hudson to lose weight? ›

  “It was like 12 months, but I did it differently.” Hudson is an ambassador for WW, formerly Weight Watchers, and says that the science behind the program helped her lose weight in a more sustainable way. “It was a smarter way to take weight off, because it stays off,” she says.

  What does Goldie Hawn eat for breakfast? ›

  Keep reading to learn more and see what this celeb has on deck. Goldie Hawn's diet is all about healthy eating and simple, light meals that are free of dairy, sugar, and wheat, according to the Manchester Evening News. Breakfast begins every day with Hawn's favorite green juice, which is chock-full of goodness.

  What model eats 500 calories a day? ›

  But for one former model, Liza Golden-Bhojwani, it triggered a lifetime of eating disorders, trying to change herself to fit the industry's seemingly impossible standards by surviving on just 500 calories a day.

  What does Kate Hudson eat daily? ›

  She generally eats five times a day and includes a lot of fruits, vegetables, sweet potatoes, hummus and fish. She takes her health very seriously and always makes sure to maintain her body in the best shape possible. She avoids dairy and acidic food products, and most of her meals include fruits and vegetables.

  How long does it take to lose 25 pounds on Weight Watchers? ›

  At one to two pounds per week, losing 25 pounds will take you a little more than 12 weeks, or three months. To lose weight in a healthy manner, you should cut 500 to 1,000 calories a day by eating less and exercising more.

  How much weight does the average person lose on Weight Watchers? ›

  *People following the WW program can expect to lose 1-2 pounds/week. Members lost weight on a prior program and is continuing on WeightWatchers. The best weight loss tips involve sustainable habits that bring you closer to your goals both on and off the scale.

  What is the best Weight Watchers weigh in day? ›

  People tend to weigh the least on Friday, if they've been eating healthy all week, and the most on Monday morning after falling off their diets over the weekend, she explains. “Chances are you didn't go on a bender Tuesday night. So Wednesday gets you the best average.”

  What does Queen Elizabeth eat every morning? ›

  And, according to McGrady, while the Queen eats the same breakfast pretty much every day (Earl Grey tea and a bowl of Special K cereal) and opts for simple dishes like grilled chicken or grilled fish (alongside a gin cocktail or the occasional chocolate) for the rest of the day, it's the “jam penny” sandwich that she's ...

  What does Reese Witherspoon eat for breakfast? ›

  'I just have a green juice and a coffee in the morning,' shared the Legally Blonde star.

  What is the salad Jennifer Aniston ate every day? ›

  What did Jennifer Aniston eat every day on the set of Friends? While many believe that Aniston ate the viral “Jennifer Aniston Friends Salad” every single day while working on the set of the show Friends, she actually ate a spruced-up Cobb salad.

  Does Jennifer Aniston eat oatmeal? ›

  Chatting about her quick breakfast staples, she says, “Sometimes, I'll have a puffed millet cereal with a banana or I'll do oatmeal with an egg white whipped in at the end.” She explains, “Justin [Theroux], my husband, taught me that little move to get extra protein!

  Does Kate have weight loss surgery? ›

  The actress' character, Kate, forgoes gastric bypass surgery in favor of a weight loss camp. This Is Us star Chrissy Metz, who battled body image problems for years, says it was "convenient" to book a role for a character who is made to lose weight.

  How much surgery has Kate Hudson had? ›

  The well-known celebrity admitted that she had previously undergone rhinoplasty and breast augmentation procedures to enhance her appearance. There is widespread speculation that Kate Garry Hudson had undergone breast augmentation in the past.

  What exercise does Kate Hudson do? ›

  Kate switches up her workouts pretty consistently.

  But some of her go-to workouts are dancing, Pilates, yoga, and Tracy Anderson programs. “When I'm doing that, my body kind of goes back to where it likes to be,” she says. “I know how my muscle memory works the best.” She also enjoys running and being outside.

  What moisturizer does Kate Hudson use? ›

  Egyptian Magic All-Purpose Cream. For over 30 years, people have sworn by the Egyptian Magic All Purpose Skin Cream for its world-renowned effects, versatile uses, and natural ingredients. So it's no wonder the Hudson family is so in love with it.

  Does Sandra Bullock eat meat? ›

  Bullock focuses on controlled meal portions and sticks to fresh, free-range food. She enjoys chicken and turkey meals that are sugar and gluten-free, CBS News reports. The star eats throughout the day to ensure her metabolism remains high.

  Does Goldie Hawn eat meat? ›

  "I eat healthily, but I'm not a vegetarian. I like to cook, and I tend to make those one-pot meat dishes," says Hawn. It's no wonder she's so trim, throwing healthy things like veggies, lean meats, and grains into one pot is an easy way to eat nutritious balanced meals.

  How long did it take for you to lose weight? ›

  It usually takes four weeks for you to notice a difference in yourself and six to eight weeks for others to notice. Lasting weight loss requires long-term changes to your lifestyle. One essential change key to losing weight, is tracking your progress and celebrating weight loss milestones along the way.

  How long does it take to lose weight after 3rd baby? ›

  Losing weight safely — about one pound per week — means that it takes most new moms between six months to a year to return to pre-pregnancy weight.

  How many pounds does Jennifer Hudson weigh? ›

  How much does Jennifer Hudson weigh? Hudson weighs 138 pounds, give or take, according to HowMuchDoTheyWeigh.com, but given what we know about her dramatic weight loss, that number doesn't seem quite right.

  What is the green juice that Goldie Hawn drinks? ›

  Goldie Hawn starts her morning with a homemade green juice – celery, kale, parsley, and green peppers, all juiced together into a cup of wellness.

  Does Mark Zuckerberg eat breakfast? ›

  Mark Zuckerberg

  Much like his dedication to wearing the same outfit each day, Zuckerberg has a no-nonsense approach to breakfast. No time is wasted in preparation or decision making, and he simply tucks into 'whatever' takes his fancy before getting on with his day. Simple, sure, but possibly not always healthy.

  How much weight can you lose in 2 weeks eating 500 calories a day? ›

  If you can eat 500 fewer calories every day, you should lose about a pound (450 g) a week. Always talk with your health care provider to determine a healthy weight for you before starting a weight-loss diet.

  What happens if I only eat 500 calories a day? ›

  The greatest dangers associated with a 500-calorie diet relate to vitamin and mineral deficiencies. Vitamin and mineral deficiencies can lead to many health problems. In fact, most people cannot meet their vitamin and mineral requirements if they eat less than 1200 calories per day.

  What if I only eat 1,000 calories a day? ›

  However, other studies show that while consuming 1,000 calories a day may result in significant weight loss, most people cannot sustain it and often experience significant weight regain . The reasons include regaining lost muscle mass and increased appetite. Also worth noting is that the human body can adapt.

  What does Kate Middleton eat for breakfast every day? ›

  Aside from oatmeal, the Princess also kickstarts her morning with a classic green smoothie. She's known to blend her own antioxidant-filled drinks, mixing kale, spirulina, matcha, spinach, romaine and blueberries together to maintain a clear and bright complexion.

  How much does Kate lose weight? ›

  All she did was go on a 2000 calorie diet. She started avoiding most of the unhealthy foods and started walking 20 minutes every day. And this made a huge difference to her physical and mental health. She lost 100 pounds in 5 months.

  What does Tom Cruise eat every day? ›

  Cruise's primary diet includes fish, egg whites, chicken, oatmeal, vegetables, whey protein and other basic health foods. The 'Mission Impossible' star is very particular about his calorie intake and keeps it as low as 1200 calories a day.

  Can you lose 20 pounds in 100 days? ›

  100 days is approximately 14 weeks. This means you should be able to lose between 14 and 28 pounds in 100 days without wreaking havoc on your health. A maximum weight loss in a month, following a healthy approach, would be about 8 pounds. You might lose more than 2 pounds in the first week or two, and this is normal.

  How many zero point foods can you eat on Weight Watchers? ›

  That's right – you can eat as much as you want and not track a point! Weight Watchers purposefully makes a ton of foods zero points – and for good reason: it's fruits and vegetables! Specifically non-starchy vegetables.

  Can you overeat zero point foods on Weight Watchers? ›

  ZeroPoint foods were specifically chosen because the World Health Organization guidelines recommend eating them more frequently than other foods as part of a healthy pattern of eating. ZeroPoint foods are tough to overeat.

  How much weight can you lose in a month with Wegovy? ›

  In clinical trials, Wegovy was shown to reduce body weight in people with body mass indexes, or BMIs, of 27 or greater by around 15% over 68 weeks. People on average lost about an eighth of that weight in the first month.

  Is Weight Watchers a 1200 calorie diet? ›

  Most regimented diet programs, like Weight Watchers, are similarly based on a 1,200 caloric intake, just hidden behind a “point” system so it doesn't feel like calorie counting.

  What happens if you only eat zero point foods? ›

  While Weight Watchers does not require or recommend that WW members eat zero points worth of food in a day, eating zero point foods for a few days can give your weight loss a jump start. This isn't a long-term plan but rather a way to quickly get back on track with healthy eating.

  When should you stop drinking water before a weigh in? ›

  Cut water about 18 hours before the weigh in. This means 0 drinking and no watery foods like fruit. From here you will want to match the amount of calories you expect to burn by the weigh in (about 1700 if resting) with only foods such as peanut butter.

  What's the most accurate time to weigh yourself? ›

  You should step on the scale first thing in the morning. That's when you'll get your most accurate weight because your body has had the overnight hours to digest and process whatever you ate and drank the day before. And you should try to turn that step into a regular part of your routine.

  When should you not weigh yourself? ›

  A person should also avoid weighing themselves on the days before their period. During the week leading up to menstruation, hormones cause fluctuations in weight. These fluctuations can temporarily affect weight measurements.

  What does Jennifer Lopez eat for breakfast? ›

  "There's nothing processed–just [protein powder] in a shake." According to People, J. Lo's morning protein shakes are made up of strawberries, blueberries, Greek yogurt, cinnamon, honey, more lemon juice and her Body Lab protein powder. Sign up for our daily newsletter!

  What does Matthew McConaughey eat for breakfast? ›

  Even when prepping for the physically-intensive Dallas Buyers Club, McConaughey ate healthily. His diet included egg whites for breakfast, fish for lunch and dinner, and small amounts of vegetables with each meal.

  What does Hugh Jackman eat for breakfast? ›

  He eats every two and a half hours. He has banished processed and unsalted foods, opting instead for brown rice, vegetables, fruit and protein from fish, chicken, meat and egg whites. He ingests 1000 calories more than the recommended daily allowance in order to gain muscle mass.

  How much does Kate Hudson weight? ›

  Kate revealed that she weighs 135.9 pounds. "It's January 2, 2020. I got on the scale.

  What was Queen Elizabeth's Favourite breakfast? ›

  Breakfast. Queen Elizabeth prefered to keep it simple when it came to breakfast. A bowl of Special K with some assorted fruits was apparently her go-to meal to get the day started the right way. On special occasions, she allegedly treated herself to some scrambled eggs and smoked salmon if she felt like it!

  Does Kate Middleton eat sugar? ›

  While she is known for making nutritious food choices, Kate isn't afraid to indulge in sweets.

  Videos

  1. Welcome To My World - Elvis Presley
  (ElvisCenter)
  2. I Accidentally Became a Meme: Woman Yelling at a Cat
  (BuzzFeedVideo)
  3. KATHRYN KUHLMAN KEENLY HEARING GOD'S VOICE: Three Consecutive Ear Openings
  (Ian Francis)
  4. Braids or curly hair?
  (Uzma Rahil724)
  5. Transforming My Daughter Into A Doll #shorts
  (Jordan Matter)
  6. Ashton Says YES to WHATEVER I Say For 24 HOURS!
  (Paxton Myler)

  References

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Geoffrey Lueilwitz

  Last Updated: 08/24/2023

  Views: 5305

  Rating: 5 / 5 (80 voted)

  Reviews: 87% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Geoffrey Lueilwitz

  Birthday: 1997-03-23

  Address: 74183 Thomas Course, Port Micheal, OK 55446-1529

  Phone: +13408645881558

  Job: Global Representative

  Hobby: Sailing, Vehicle restoration, Rowing, Ghost hunting, Scrapbooking, Rugby, Board sports

  Introduction: My name is Geoffrey Lueilwitz, I am a zealous, encouraging, sparkling, enchanting, graceful, faithful, nice person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.